Phòng tin tức

Thông cáo báo chí
Tin tức

Những nguyên tắc quan hệ truyền thông 

  • Chúng tôi không bình luận về bất kỳ điều gì có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, các quan hệ đối tác của chúng tôi, các nhân viên hay là đối thủ cạnh tranh của chúng tôi. 
  • Chúng tôi sẵn sàng cung cấp thông tin vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc đêm nhưng yêu cầu các bạn hiểu rằng chúng tôi cần đến hai tiếng đồng hồ để chuẩn bị bất kỳ bản tuyên bố nào. 
  • Chúng tôi chỉ cung cấp thông tin dưới dạng văn bản.