Đội


Alex Weinstein

Người sáng lập Tập đoàn Dyninno

Dmitry Tsymber

Đồng sáng lập Tập đoàn Dyninno

Sigita Kotlere

Tổng Giám đốc và Thành viên Hội đồng Quản trị